ISRC

ISRC (International Standard Recordning Code) är en internationell standard och har tagits fram för att möjliggöra identifikation av ljudinspelningar. I dagens digitala värld blir ISRC allt viktigare för att identifiera inspelningar. ISRC-koden är en unik och livslång identifierare för varje inspelning. Tilldelad kod får aldrig ändras eller bytas ut – den följer inspelningen för alltid. Genom ISRC-koden möjliggörs på sikt en förenklad administration och en mer exakt fördelning av ersättningar.

Hur får jag en ISRC-kod?

Du får en ISRC-bolagskod genom att du fylla i en särskild ansökan som du sedan skickar in till oss. Det kostar 500 kr att få en ISRC-kod och skall betalas in på BG 5013-6407.

Hur använder jag min ISRC-kod?

Varje enskilt spår på en digital inspelning skall förses med en ISRC-kod. Koden läggs normalt in vid mastringen. Tidigare utgivna analoga eller digitala inspelningar som inte fått någon kod kan förses med sådan vid återutgivning.

ISRC består av tolv alfanumeriska tecken som identifierar rättighetshavarens ursprungsland, bolagets unika kod, inspelningsår, inspelningsnummer samt spåridentitet.

Rättigheter regleras bl a genom claimformförsäkran på Ifpis webbtjänst som befullmäktigar Ifpi att för er räkning inkassera ersättning samt träffa de avtal som erfordras för detta.

Efter att vi aktiverat ditt webbkonto erhåller du inloggningsuppgifter från oss där du själv, eller annan behörig, kan registrera dina rättigheter (dvs ISRC-koder samt all övrig spårinfo).

Registrering är lämplig att göra i samband med eller direkt efter release.

Vad betyder ursprungsland?

Ursprungsland är det land där producenten eller rättighetshavaren har sitt säte. Är du en svensk producent som ansöker om ISRC-bolagskod får du landskoden SE (detta betyder inte nödvändigtvis att inspelningen också är gjord i detta land utan talar i första hand om var den första ägaren av inspelningen har sin hemvist). Koden består av två bokstäver som har tilldelats respektive land av ISO (International Organisation for Standardisation).

Definition av producent

Bolagskoden identifierar producenten som är/var rättighetshavare/producent när inspelningen gjordes och skivan gavs ut. Koden är alfanumerisk och består av tre tecken.

Definition av inspelningsår

Inspelningsår identifierar året när koden läggs på inspelningen. Inspelningen förses normalt med kod i samband med mastringen. Koden är tvåställig och numerisk.

Inspelningsnummer och spåridentitet

Inspelningsnummer och spåridentitet är en femställig numerisk kombination. De tre första siffrorna identifierar vilket produktionsnummer som inspelningen har detta år. Produktionsnummer tilldelas inspelningen i kronologisk ordning, d.v.s. första produktionen ett år skall åsättas nr. 001, den andra nr. 002 o.s.v. De två sista siffrorna avser spårid, d.v.s. spår nr 1 på produktionen skall ha spåridentitet 01, spår nr. 2 skall ha nr. 02 o.s.v. Dock behåller en singel som släppts med ISRC-kod sin kod om singeln sedan hamnar på ett album. Ett albumspår som blir singel behåller den kod den hade på albumet, oavsett spårnummerordning.

Hur länge gäller en ISRC-kod?

En ISRC-kod som satts på en inspelning får aldrig bytas ut, ändras eller tas bort, den först satta koden gäller hela inspelningens ”livstid”. Vid ägarbyte, bolagsändring  eller liknande registreras spåret om men spåret behåller sin ursprungskod.

ISRC – Musikvideo

För musikvideo erhålles en särskild bolagskod. Samma rutin som vid ansökan för fonogram. Detta kostar 500:- (inkl. moms). Ange på ansökan att det avser musikvideo.