Förslag på text till underleverantörer

En av musikbranschens stora utmaningar är ojämställdhet och dess konsekvenser för såväl individer och organisationer som för branschens rykte. Detta dokument, som är ett tillägg till de medlemsvillkor som Ifpis medlemmar åtagit sig att följa, syftar till att komma tillrätta med ojämställdheten så att musikbranschen kan frodas på ett hållbart sätt där allas potential och talang tas tillvara.

Som medlem i Ifpi har (bolaget) åtagit sig att följa branschorganisationens medlemsvillkor och vi ställer samma krav på våra samarbetspartners/leverantörer/intressenter.

(Bolagets) samarbetspartner/leverantör/intressen:

  • har ansvar och skyldighet att följa medlemsvillkoren inklusive detta tillägg i sin helhet
  • förbinder sig att ha en aktiv jämställdhetsplan som syftar till att uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer
  • förbinder sig att årligen genomföra en lönekartläggning för att säkerställa att inga oskäliga löneskillnader finns, i enlighet med lagen
  • förbinder sig att verka förebyggande mot sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp samt att ha en handlingsplan för hur man som arbetsgivare agerar om något sådant ändå skulle inträffa
  • (Bolaget) uppmanar sina leverantörer att i sin tur ställa samma krav på uppförande hos sina leverantörer/samarbetspartners/intressenter

Uppföljning och kontroll
Om leverantör/samarbetspartner/intressent upptäcker en avvikelse från bestämmelserna i medlemsvillkoren uppmanas denna att:

  • informera (Bolaget),
  • tillse att åtgärder vidtas för att rätta till problemet på ett sätt som inte förvärrar situationen för de som berörs, samt
  • följa upp att så har skett

Om brister fortfarande finns efter att detta har påtalats är det grund för att samarbetet avbryts. Det kan också vara grund till inställd eller reducerad betalning och i de fall skada på (Bolagets) varumärke kan påvisas, skadestånd.
(Bolaget) förbehåller sig rätten att, själv eller genom oberoende tredje part, genomföra kontroll och uppföljning av leverantören, för att försäkra sig om efterlevnad av dessa medlemsvillkor. Det innebär, men är inte begränsat till, att leverantörer på begäran ersättningsfritt ska tillhandahålla lämpliga resurser, dokumentation och information om vilka förebyggande åtgärder som vidtagits, samt genomförda åtgärder. Leverantören/samarbetspartnern/intressenten ska också verka för att uppföljning och kontroll kan ske hos eventuella underleverantörer.