Medlemskap i Ifpi Sverige

Medlemskap till Ifpi Sverige är öppet för juridiska personer som är producenter av fonogram som fysiskt, digitalt eller på annat vis finns tillgängliga för allmänheten.

Hur blir jag medlem?

Ansökan om medlemskap inges skriftligen till Ifpi Sveriges styrelse tillsammans med en kopia av registreringsbevis och uppgift om gjorda och planerade produktioner. I medlemsansökan skall framgå att bolaget förbinder sig att följa föreningens uppföranderegler. Medlem erhåller rösträtt på stämman efter två på varandra följande medlemsskapsår.

Vem beslutar om jag får bli medlem?

Det ankommer på Ifpi Sveriges styrelse att besluta om en medlems antagande.

Vad kostar det att vara medlem?

Medlem i Ifpi Sverige betalar en årlig avgift till Ifpi Sverige. Preciserad information kring avgift och medlemskap återfinns i Ifpi Sveriges Medlemsvillkor.