Musikbranschen i siffror 2009-2021

Musiksverige är den samlade svenska musikbranschens organisation som verkar för att ge svensk musik de bästa möjliga förutsättningarna att skapas, utvecklas och spridas.

På uppdrag av Musiksverige har ekonomie doktor Linda Portnoff sammanställt musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet mellan 2009-2021. I likhet med tidigare rapporter presenteras intäktsutvecklingen för musikbranschens alla genrer och delmarknader: upphovsrättsliga intäkter, intäkter från inspelad musik och konsertintäkter.

En arbetsgrupp har garanterat att korrekt data lämnats och samma grupp har även granskat rapporten. Arbetsgruppen har bestått av experter i Musiksveriges medlemsorganisationer.

Dataleverantörer för statistiken om upphovsrättsliga intäkter är Stim, NCB, SAMI, Ifpi, NMP, Musikförläggarna och Copyswede (via upphovsrättsorganisationerna); för den inspelade musiken är det Ifpi Sverige; och för konsertintäkterna är det Statistiska Centralbyrån samt företrädare för livebranschen.

Tidigare rapporter från Musiksverige finns tillgängliga på www.musiksverige.org.