Ifpi Sveriges jämställdhetspolicy

Tillägg till Ifpi Sveriges medlemsvillkor

Bakgrund:
En av musikbranschens stora utmaningar är ojämställdhet och dess konsekvenser för såväl individer och organisationer som för branschens rykte. Detta dokument, som är ett tillägg till de medlemsvillkor som Ifpis medlemmar åtagit sig att följa, syftar till att komma tillrätta med ojämställdheten så att musikbranschen kan frodas på ett hållbart sätt där allas potential och talang tas tillvara.
Detta tillägg till medlemsvillkoren är antaget av föreningsstämman den 30 maj 2018.

Åtagande:
Ifpis medlemmar har ansvar och skyldighet att följa medlemsvillkoren inklusive detta tillägg i sin helhet.
Ifpis medlemmar förbinder sig att ha en aktiv jämställdhetsplan som syftar till att uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer.
Ifpis medlemmar, med över tio anställda, förbinder sig att årligen genomföra en lönekartläggning för att säkerställa att inga oskäliga löneskillnader finns, i enlighet med lagen.
Ifpis medlemmar förbinder sig att verka förebyggande mot sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp samt att ha en handlingsplan för hur man som arbetsgivare agerar om något sådant ändå skulle inträffa.
Ifpi råder sina medlemmar att ställa samma krav på uppförande hos sina leverantörer/ samarbetspartners/intressenter samt att uppmana dem att i sin tur ta det vidare till sina leverantörer.
Uppföljning och kontroll
Om medlem upptäcker en avvikelse från bestämmelserna i medlemsvillkoren uppmanas denna att:

  • informera Ifpi,
  • tillse att åtgärder vidtas för att rätta till problemet på ett sätt som inte förvärrar situationen för de som berörs, samt
  • följa upp att så har skett

Ifpi förbehåller sig rätten att regelbundet kontakta medlemsbolagen för att säkerställa att nödvändiga jämställdhetspolicys, handlingsplaner vid sexuella trakasserier mm finns framtagna att personal är informerade om dessa.