Ifpi Sveriges jämställdhets och mångfaldsarbete

Tillägg till Ifpi Sveriges medlemsvillkor

Bakgrund:
Musikbranschens har stora utmaningar med ojämställdhet, ojämlikhet, diskriminering och dess konsekvenser för såväl individer och organisationer som för branschens rykte. Detta dokument, som är ett tillägg till de medlemsvillkor som Ifpis medlemmar åtagit sig att följa, syftar till att komma tillrätta med dessa problem så att musikbranschen kan frodas på ett hållbart sätt där allas potential och talang tas tillvara.

Detta tillägg till medlemsvillkoren är antaget av föreningsstämman.

Åtagande:

 • Ifpis medlemmar har ansvar och skyldighet att följa medlemsvillkoren inklusive detta tillägg i sin helhet.
 • Ifpis medlemmar förbinder sig att ha en aktiv jämställdhets- och mångfaldsplan som syftar till att uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer, liksom en mångfald när det gäller etnicitet, religion, funktionsvariationer, ålder, sexuell läggning eller könsuttryck.
  Ifpis medlemmar, med över tio anställda, förbinder sig att årligen genomföra en lönekartläggning för att säkerställa att inga oskäliga löneskillnader finns, i enlighet med lagen.
  Ifpis medlemmar förbinder sig att verka förebyggande mot sexuella trakasserier, övergrepp och kränkningar samt att ha en handlingsplan för hur man som arbetsgivare agerar om något sådant ändå skulle inträffa.
 • Ifpi råder sina medlemmar att ställa samma krav på uppförande hos sina leverantörer/ samarbetspartners/intressenter samt att uppmana dem att i sin tur ta det vidare till sina leverantörer.
 • Uppföljning och kontroll

Om medlem upptäcker en avvikelse från bestämmelserna i medlemsvillkoren uppmanas denna att:

 • Informera Ifpi
 • Tillse att åtgärder vidtas för att rätta till problemet på ett sätt som inte förvärrar situationen för de som berörs, samt
 • Följa upp att så har skett

Ifpi förbehåller sig rätten att regelbundet kontakta medlemsbolagen för att säkerställa att nödvändiga jämställdhets- och mångfaldspolicies, handlingsplaner vid sexuella trakasserier mm finns framtagna och att personal är informerade om dessa.