Stadgar för föreningen Ifpi Sverige

Stadgar för föreningen Ifpi Sverige

1. Föreningens firma
Föreningens firma är Ifpi Sverige

2. Föreningens ändamål
Föreningen har till huvudändamål att inkassera och fördela samt utbetala upphovsrättslig ersättning till rättighetshavarna samt i övrigt tillvarata sina medlemmars och branschens intressen genom att bevaka och söka utvidga dess rättigheter samt främja dess utveckling.

3. Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm i Stockholms kommun, Stockholms län, Sverige.

4. Medlemskap och avgifter
4.1. Medlemskap till Ifpi Sverige är öppet för juridisk person som är producent av fonogram som fysiskt, digitalt eller på annat vis finns tillgängliga för allmänheten och som i övrigt uppfyller föreningens medlemsvillkor.
4.2. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen tillsammans med kopia av registreringsbevis samt uppgift om gjorda och planerade produktioner. Av medlemsansökan skall framgå att bolaget förbinder sig att följa föreningens uppföranderegler.
4.3. Det ankommer på styrelsen att fritt pröva frågan om villkoren för medlemskap uppfylls. Över föreningens medlemmar skall föras förteckning, som skall innehålla varje medlems fullständiga namn och hemvist. Medlem i Ifpi Sverige betalar en årlig avgift till Ifpi Sverige. Preciserad information kring avgift och medlemskap återfinns i Ifpi Sveriges Medlemsvillkor.
4.4. Medlem erhåller rösträtt på stämman efter två på varandra följande medlemsskapsår.
4.5. Stämman beslutar om ändringar av medlemsvillkoren

5. Administrationsavgifter
Föreningen äger rätt att efter stämmans beslut dra av administrationsavgifter för täckande av föreningens faktiska kostnader. Föreningens administrationsavgifter får ej vara högre än att föreningens resultat blir noll. Detta belopp innehålles av föreningen före utbetalning till respektive rättsinnehavare oavsett om denne är medlem eller ej, för täckande av kostnader enligt fastställd budget.

6. Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, och minst 8 och högst 10 ordinarie ledamöter jämte högst 10 suppleanter (en per ledamot). Styrelsen utses av stämman. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och eventuella övriga funktioner föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. Styrelsens ordförande skall tillika vara ordförande för föreningens valberedning. Till valberedningen utser stämman 3 ledamöter (utöver ordföranden). Valberedningen presenterar sitt förslag för stämman som beslutar om styrelsens sammansättning. Ett bolag (inklusive dess dotterbolag) kan bara ha en representant i styrelsen. Medlem vars bruttointäkter uppnår 5 % av totala utbetalningarna under Ifpis senast distribuerade räkenskapsår kvalificerar sig per automatik för en styrelseplats i Ifpi. Sådan medlem föreslår sin egen representant och suppleant till valberedningen.

7. Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter och skall utföra de arbetsuppgifter som framgår av styrelsens arbetsordning. Styrelsen skall verkställa av stämman fattade beslut inklusive handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning och annan lagstiftad rapportering till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år eller när ordföranden eller minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet röstberättigade ledamöter är närvarande och om beslut enats. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Styrelsebeslut avseende förslag i frågor som enligt lag skall beslutas av stämman fattas med kvalificerad majoritet (3/4).

8. Räkenskaper
Räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning samt erforderliga rapporter skall överlämnas till föreningens revisorer senast den 31 maj.

9. Revisorer
Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av en på årsmötet utsedd auktoriserad eller godkänd revisor samt en revisorssuppleant. Revisorerna ska senast den 31 maj avge sin revisionsberättelse.

10. Årsmöte/Stämma
Ordinarie stämma, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse skall avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie stämma och senast 7 dagar före extra stämma. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Fastställande av röstlängd för stämman
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och VD för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av principer för fördelning av ersättning.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år
12. Val av revisorer samt suppleanter.
13. Fastställande av ersättning till styrelsen och ordföranden.
14. Behandling av förslag från styrelsen och i rätt tid inkomna motioner.
15. Fastställande av styrelsens arbetsordning.
16. Övriga frågor.

Över beslut som fattas på stämman skall genom styrelsens försorg föras protokoll.

11. Extra stämma
Extra stämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/3 av föreningens medlemmar eller ett antal medlemmar vars bruttointäkter tillsammans uppgår till minst 1/3 av senaste distribuerade räkenskapsår, kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att stämman skall behandla. På extra stämma får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

12. Rösträtt
Varje medlems antal röster uttrycks som en procentuell andel av det totala röstetalet (100) och beräknas som snittet av följande fraktioner:

1:

Upphovsrättsliga bruttoersättningar utbetalade till medlem under det senaste avslutade räkenskapsåret
Totala upphovsrättsliga bruttoersättningar utbetalade till samtliga medlemmar under det senaste avslutade räkenskapsåret

och

2:

___________1____________
Totala antalet medlemmar

Rösträtten kan utövas genom befullmäktigat ombud. Ett ombud får företräda högst tio medlemmar.

13. Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning skall äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Stämman är beslutsför med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på stämman.

14. Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande stämmor, därav minst en ordinarie, och att ändringsförslaget på den stämma som hålls sist biträds av minst tre fjärdedelar av det avgivna röstetalet. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen. Kallelse till den andra stämman bör ej ske förrän den förra hållits.

15. Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlemmen anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Avgången medlem har ej rätt att återfå inbetald inträdes- och medlemsavgift.

16. Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens uppföranderegler vilka medlemmen vid antagandet som medlem i föreningen förklarat sig villig att följa eller på annat vis skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning avgörs av styrelsen och får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen för uteslutning redovisas. Beslutet skall tillställas den berörde inom 30 dagar efter beslutet. Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar rätten att delta i beslut rörande föreningens angelägenheter.

Dessa stadgar är antagna av Ifpi Sveriges föreningsstämma den 5 juni 2019.