Rättighetsdatabasen

For information in English, please click here.

Registrera ditt bolag hos Ifpi

Ifpi Sverige inkasserar upphovsrättsliga ersättningar för musikinspelningar. För att Ifpi skall kunna fördela dessa ersättningar måste du som äger en musikinspelning ge Ifpi dels en fullmakt (Steg 1) och även registrera dina musikinspelningar på Ifpis webbtjänst (Steg 2).

Steg 1 – Fullmakt

Du kan antingen ge Ifpi ett mandat att inkassera ersättning för dina musikinspelningar när de framförs i (A) Sverige och utlandet (Rest of World) eller (B) endast i Sverige:

FULLMAKT — SVERIGE OCH UTLANDET

FULLMAKT — ENDAST SVERIGE

Steg 2 – Registrera musikinspelningar

I Ifpis webbtjänst kan du registrera dina musikinspelningar, se aktuella utbetalningsscheman, ladda ner spellistor samt kontrollera vilka utbetalningar som utförts av Ifpi.

Läs mer i Quickstartguiden.

Har du synpunkter eller frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på: web@ifpi.se

Information in English

IFPI Sweden (Ifpi) collects copyright remuneration for owners of music recordings. In order for Ifpi to be able to distribute such remuneration, you must give Ifpi a Power of Attorney (Step 1) and also register your music recordings on Ifpi’s web service (Step 2).

Step 1 – Power of Attorney

You can either give Ifpi a mandate to collect remuneration for your music recordings when they are performed in (A) Sweden and abroad (Rest of World) or (B) Sweden only:

POWER OF ATTORNEY – SWEDEN AND REST OF WORLD

POWER OF ATTORNEY – SWEDEN ONLY

Step 2 – Register music recordings

In Ifpi’s web service, you can register your music recordings, view payment schedules, download playlists and check which payments have been made by Ifpi.

Read more in the Quickstart guide: QUICKSTART GUIDE (PDF)

If you have comments or questions about the service, please contact us on: web@ifpi.se